QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định Nguyên tắc và Điều kiện Chứng nhận”

 

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

 

-        Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-BKHCNMT ngày 1/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc thành lập Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn – QUACERT;

-        Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp  – QUACERT;

-        Căn cứ vào các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011, ISO/TS 22003:2007, ISO/IEC 27006:2011, ISO/IEC Guide 65:1996 đối với Tổ chức cung cấp hoạt động đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý, đánh giá và chứng nhận sản phẩm,quá trình, dịch vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Nguyên tắc và Điều kiện Chứng nhận”;

Điều 2. Trung tâm QUACERT, các Tổ chức đăng ký chứng nhận và Tổ chức được QUACERT chứng nhận hệ thống quản lý phải tuân thủ theo Quy định này;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mọi quyết định liên quan trước đây.

 

                                      GIÁM ĐỐC
                                         (Đã ký)                                                                                            

Chi tiết Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận

Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận