THƯ MỜI ĐÀO TẠO LỚP NHẬN THỨC CHUNG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG...
Để giúp cung cấp những kiến thức chung và ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị, căn cứ vào kế hoạch đào tạo của QUACERT, Trung tâm Chứng nhận Phù... Chi tiết
THƯ MỜI ĐÀO TẠO LỚP CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG...
LỚP HỌC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 :2015 NGÀY 27-29/11/2017. Chi tiết
THƯ MỜI ĐÀO TẠO LỚP CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung... Chi tiết
Khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng...
Trung tâm QUACERT  tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001” cho các doanh nghiệp/tổ chức ở khu vực phía Bắc.
Chi tiết
Lịch đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung... Chi tiết